การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย (2-3 ขวบ)

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย (2-3 ขวบ)
สุขใส สีนา asked 2 สัปดาห์ ago

ชื่อเรื่อง       การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือเพื่อพัฒนา                ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย (2-3 ขวบ) ผู้วิจัย         สุขใส  สีนา                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร ปีที่ผู้วิจัย     2562   บทคัดย่อ             การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือเพื่อพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย (2-3 ขวบ) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย (2-3 ขวบ) โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ 2) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย (2-3 ขวบ) ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กชาย – หญิง ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปฐมวัย (2-3 ขวบ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 27  คน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive  sampling) เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเขาไพร มีเด็กปฐมวัย (2 – 3 ขวบ) เพียงห้องเรียนเดียวและผู้วิจัยเป็นผู้จัดประสบการณ์ในห้องเรียนนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ จำนวน 15 แผน รวม 15 ชั่วโมง 2) แบบวัดทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย (2-3 ขวบ) จำนวน 1 ชุด จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการรู้คำศัพท์ ด้านที่ 2 ด้านการพูดเป็นประโยค และด้านที่ 3 ด้านการพูดเป็นเรื่องราว วิเคราะห์ ค่าระดับความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไป จำนวน 15 ข้อ นำแบบวัดที่คัดเลือกไว้วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แอลฟาของ ครอนบัค (Cronbach\’s Alpha) ได้ค่าเท่ากับ 0.73 ผลการวิจัย พบว่า           ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย (2-3 ขวบ) โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ เด็กมีคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน ซึ่งวัดทักษะของเด็กหลักจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 88.45 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย (2-3 ขวบ) ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานประกอบหุ่นมือ มีค่า .7984 หรือคิดเป็นร้อยละ 79.84

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่