ค้นหาข้อมูลจาก Google

การจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยกระบวนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกบัญชีคำพื้นฐานระดับปฐมวัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยกระบวนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกบัญชีคำพื้นฐานระดับปฐมวัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center
Back to top button