การนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการนำผล การประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการนำผล การประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
สุชาดา ปุญปัน asked 1 สัปดาห์ ago

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาผลการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
2. เพื่อสร้างเอกสารแนวทางการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูวิชาการโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ 2.2 ) ขอบเขตการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) ครูที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ได้รับการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำผลการประเมินมาใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 203 คน
2 ) มีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
เชิงคุณภาพ
1) ครูที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจในการนำผลการประเมินมาใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับดี
2 ) มีผลการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานด้านการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ระดับดี
ขั้นตอนการดำเนินงาน/กระบวนการ
ในการดำเนินงาน การนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ผู้รายงาน มีวิธีการดำเนินงาน
ด้วยการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และประยุกต์เข้ากับวงจรคุณภาพ PDCA เป็น “3P DCAR = ทีพี ดีคาร์” ดังนี้

ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน/กิจกรรม หมายเหตุ
P1 : Plan การวางแผนการดำเนินงานการนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
P2: PLC กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีขั้นตอนย่อย ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ทำ…ปฏิบัติการ PLC ด้วยการร่วมเสนอปัญหา วิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน มีกิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรม Share ครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีสื่อ นวัตกรรม (เทคนิคการสอน/วิธีการสอน/รูปแบบการสอน)
๒) กิจกรรม Learn ครูเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน-พิจารณา สื่อ นวัตกรรม ที่มีความสอดคล้องกับการแก้ปัญหา
๓) กิจกรรม Choose ทีมครู PLC เลือกแนวทางที่ดีในการแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน
-เลือก สื่อ นวัตกรรม ที่มีความสอดคล้องกับการแก้ปัญหา
P3: Participation การมีส่วนร่วมจากผู้บริหารโรงเรียน / ครูวิชาการ ในการร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมประเมิน และร่วมรับทราบผลที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม
D: Do การนำแผนงาน/กิจกรรมที่กำหนด ไปดำเนินการโดยเริ่มจาก
1.การ สร้างความรู้ความเข้าใจให้โรงเรียนในสังกัด มีความรู้ และตระหนักเห็นความสำคัญของการวัดและประเมินผลการศึกษา
2.การประชุมชี้แจง/อบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรม
3.การจัดทำเอกสารแนวทางการพัฒนาการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑ ให้กับโรงเรียน
4. โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามเอกสารแนวทางฯ
C: Check 1.กำหนดกรอบเนื้อหาในการนิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรม
2.จัดทำแบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ และร่วมนิเทศกับผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน
3.การนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
A: Act 1.การนิเทศ ติดตาม โรงเรียนดำเนินกิจกรรม นำปัญหา อุปสรรค ที่พบมาดำเนินการแก้ไข อย่างต่อเนื่อง และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูวิชาการ
R: Review &Reflection ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงานโดยการ สอบถามความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อนำผลการศึกษามาเป็นสารสนเทศในการพัฒนาการดำเนินโครงการต่อไป

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่