การบริหารสถานศึกษาแบบมลายูโมเดล (MELAYU MODEL) สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการบริหารสถานศึกษาแบบมลายูโมเดล (MELAYU MODEL) สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)
thongman sitthikan asked 9 เดือน ago

การบริหารสถานศึกษาแบบมลายูโมเดล (MELAYU MODEL) สู่โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นนำร่อง ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก) (THE RESULTS OF THE ADMINISTRATION EDUCATIONAL SCHOOL IN MELAYU MODEL (MELAYU MODEL) TO THE LOCAL SUFFICIENCY SCHOOL TOWARDS THESSABAL 2 (BAN MALAYUBANGKOK) SCHOOL) ทองมัน  สิทธิกัน Thongman  Sitthikan Corresponding Author E-mail: nine.0002@hotmail.com      บทคัดย่อ           การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการผลการบริหารสถานศึกษาแบบมลายูโมเดล  2) เพื่อออกแบบและสร้างรูปแบบผลการบริหารสถานศึกษาแบบมลายูโมเดล 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมลายูโมเดล และ4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทำงาน  นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อผลการบริหารสถานศึกษาแบบมลายูโมเดล  เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดยการระดมความคิด แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิ    ผลการวิจัยพบว่า  จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการบริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยได้นำมาสร้างและทดลองใช้ รูปแบบผลการบริหารสถานศึกษาแบบมลายูโมเดล สู่ความเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) M :4 M Production Process (ปัจจัยในกระบวนการผลิต 4 ด้าน)  2) E- Enhancement And Integration (การสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้) 3) L : Local  Sefficiency  Economy school (โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น) 4) A : Ability  (ความสามารถ, ทักษะ) 5) Y : Yield (ให้ผลผลิต)  6) U : United (โครงสร้าง,ความมั่นคง)  ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และด้านผลลัพธ์/ความสำเร็จ  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนคณะทำงาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คำสำคัญ : การบริหารสถานศึกษา, โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น, มลายูโมเดล      Abstract  The purposes of this study were 1) to study the problems and require of the results of the administration  educational school in Melayu Model (MELAYU Model) 2) to design and create the model of the administration  educational school in Melayu Model 3) to tryout using the model of the administration  educational school in Melayu Model and 4) to assessment satisfaction  of  Board of Basic Education Schools,  working groups, students and guardians to the results of the administration  educational school in Melayu Model. The strument are interview for brainstorming, assessing the suitability questionnaire.  The sample were students and guardians, teachers, director, board of basic education schools and experts.Results of the research about  problems and needs of administration  educational school in Melayu Model found the model of the administration  educational school in Melayu Model has 6 components:  1) M :4 M Production Process,  2) E- Enhancement And Integration,  3) L : Local  Sefficiency  Economy school, 4) A : Ability  5) Y : Yield and 6) U : United. The administration  educational school in Melayu Model found that 1) the performance according to the school administration, 2) regarding the curriculum and learning activities management,  3) In terms of student development activities, 4) personnel development according to the sufficiency economy philosophy and 5) outcomes /success.  The assessment satisfaction  to the results of the administration  educational school found that the basic education committees had the highest level of satisfaction, while the working team, students and parents were at a high level. Keywords : School Administration, Local Sufficiency School : LSS, MELAYU Model                                                 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่