การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ใช้แนวคิดการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ใช้แนวคิดการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL

ผู้วิจัย           นางสาวกุลเศรษฐ์ศิริ ปานบุดดา
เรื่อง             การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
สังกัด           โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ปีที่รายงาน    2566
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ใช้แนวคิดการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL มีกรอบในการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดําเนินงาน และด้านผลผลิตรวมถึงเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ สุวรรณภูมิ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู จำนวน 59 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 236 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 236 คน ในปีการศึกษา 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการดําเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏว่า
(1) ผลการวิเคราะห์การประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ พบว่า ระดับการดําเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามลำดับ
(2) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกประเด็น

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่