การประเมินโครงการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
Pond2805 asked 1 สัปดาห์ ago

ชื่อผลงาน การประเมินโครงการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ผู้ประเมิน นางกนกวรรณ อักษรสม รองผู้อำนวยการชำนาญการ
โรงเรียนไชยาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2564

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยา กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ครูที่ปรึกษา จำนวน 30 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 324 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 324 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น จำนวน 698 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ คือ 1) แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับด้านบริบทได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 2) แบบประเมินความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.85 3) แบบประเมินความคิดเห็นของครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านกระบวนการได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.88 และ 4) แบบประเมินความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับความเหมาะสมด้านผลผลิตได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.86 และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า
1. การประเมินด้านบริบทก่อนดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยาที่เกี่ยวกับความต้องการจัดทำโครงการตามความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ความคุ้มค่าของโครงการและการนำไปใช้ รวมถึงความจำเป็นของการดำเนินโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62, S.D. = 0.38) ที่เกี่ยวกับความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D. = 0.60) และที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64, S.D. = 0.29)
2. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้าก่อนดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = 0.71)
3. การประเมินด้านกระบวนการระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53, S.D. = 0.54)
4. การประเมินด้านผลผลิตหลังดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนไชยาวิทยาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด = 4.51, S.D. = 0.66)

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่