ค้นหาข้อมูลจาก Google

การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนท่าศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนท่าศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นายจรุง โปช่วย asked 11 เดือน ago

ชื่อผลงาน       :   การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนท่าศาลา 
                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 4
ผู้รายงาน         :   นายจรุง  โปช่วย 
ปีการศึกษา      :   2565
 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

          การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนท่าศาลา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ปีการศึกษา 2565 ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นของโครงการ ความพร้อมและเหมาะสมของสถานศึกษา ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความสอดคล้องของนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ สถานที่ สื่อและวัสดุอุปกรณ์และระบบบริหารที่เอื้อต่อการดำเนินงานโครงการ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินการ การนิเทศกำกับติดตาม  การประเมินผล การตรวจสอบปรับปรุงและแก้ไข 
4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโครงการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนท่าศาลา อำเภอท่าศาลา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ในปีการศึกษา 2565 โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (PurposiveเRandom Sampling) จำนวน  350 คน ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 9 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน 168 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน 168 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน   5  คน (ไม่รวมตัวแทนครูและผู้อำนวยการสถานศึกษา) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบทและด้านปัจจัยนำเข้าเประเมินก่อนการดำเนินงานโครงการ มีข้อคำถามจำนวน 48 ข้อ   มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93  ประเมินโดยครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านกระบวนการ ประเมินระหว่างดำเนินงานโครงการ จำนวน 5 ตัวชี้วัด ข้อคำถาม จำนวน 41 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 ประเมินโดยครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 3 แบบสอบถามประเมินผลผลิต ประเมินหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการมีจำนวน 5 ตัวชี้วัด มีข้อคำถาม จำนวน 29 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 ประเมินโดยครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครอง การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยค่าสถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
 
ผลการประเมิน
การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนท่าศาลา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ปีการศึกษา 2565  มีผลการประเมินสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนท่าศาลา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย      อยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̅=4.73,   S.D.= 0.46)  ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดเมื่อพิจารณา   ถึงรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า ผลการประเมินผลผลิต  ( x̅= 4.75,S.D.= 0.48)  มีผลการประเมินมากที่สุด รองลงมาคือ ผลการประเมินด้านบริบท  ( x̅= 4.74,S.D.= 0.42) ผลการประเมินปัจจัยนำเข้า  ( x̅= 4.72,S.D.=0.44)  และผลการประเมินกระบวนการดำเนินงาน ( x̅= 4.77,S.D. = 0.40) ตามลำดับ
 2. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.74, S.D. = 0.42)  ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ  โดยพิจารณารายตัวชี้วัด  ดังนี้

             2.1 ความต้องการจำเป็นของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.77, S.D.= 0.41)
             2.2  ความพร้อมและความเหมาะสมของสถานศึกษา  พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมิน    ทุกข้อและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̅= 4.66, S.D.= 0.47)
             2.3 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน   ทุกข้อและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.74, S.D.= 0.42)
             2.4 การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.83, S.D.= 0.37)
             2.5 ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน   ทุกข้อและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.70, S.D.= 0.44)

 1. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.72, S.D. = 0.44)  ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ  โดยพิจารณารายตัวชี้วัด  ดังนี้

             3.1 ด้านบุคลากรของสถานศึกษา พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ทุกข้อและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.76, S.D.= 0.42)
             3.2  ด้านงบประมาณ  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน   ทุกข้อและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.64, S.D.= 0.48)
             3.3  ด้านสถานที่  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ทุกข้อและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.71, S.D.= 0.45)
             3.4  ด้านเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน   ทุกข้อและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.79, S.D.= 0.40)
             3.5  ด้านระบบบริหารที่เอื้อต่อการดำเนินงานโครงการ  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน   ทุกข้อและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.67, S.D.= 0.45)

 1. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.71, S.D. = 0.52)  ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ  โดยพิจารณารายตัวชี้วัด  ดังนี้

             4.1 ด้านการวางแผน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ทุกข้อและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.66, S.D.= 0.60)
             4.2 ด้านการดำเนินงาน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ทุกข้อและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.69, S.D.= 0.51)
             4.3 ด้านการนิเทศกำกับติดตามผล พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ทุกข้อและมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.75, S.D.= 0.44)
             4.4 ด้านการประเมินผลการดำเนินงาน  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ทุกข้อและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.71, S.D.= 0.50)
             4.5 ด้านการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข  พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ทุกข้อและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.71, S.D.= 0.53)

 1. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ตัวชี้วัด โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.73, S.D.=0.53) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน     ทุกข้อ  โดยพิจารณารายตัวชี้วัด  ดังนี้

             5.1 คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ( x̅= 4.76, S.D. = 0.43)
             5.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  พบว่า    ผ่านเกณฑ์การประเมิน   ทุกข้อและมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅= 4.73, S.D.=0.53)
          ผลการประเมินโครงการในภาพรวมพบว่า การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนท่าศาลา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4  อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ดังนั้นจึงควรที่จะให้มีการดำเนินงานตามโครงการต่อไปเทั้งนี้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องตระหนักและเห็นความสำคัญ ให้ความร่วมมือ สนับสนุนอย่างจริงจัง มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
 
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

 1. ควรดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยนำผลการประเมินโครงการมาพัฒนาและปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 2. การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรงตามความต้องการของชุมชน

          ข้อเสนอแนะทั่วไปเพื่อการประเมินครั้งต่อไป

 1. ควรมีการจัดประเมินระบบประกันคุณภาพภายในโดยให้บุคคลจากภายนอกพื้นที่บริการ ขององค์กรมีส่วนร่วมในการประเมิน
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมต่อการดำเนินโครงการประกันคุณภาพภายในตามขนาดของโรงเรียน
 3. พัฒนาระบบประกันให้เป็นระบบมากขึ้นครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน ระบบงานประกันมากขึ้น
 4. โรงเรียนควรมีการวิเคราะห์องค์กรเพื่อจัดโครงสร้างองค์กรนําไปสู่การพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาได้ดีขึ้น

5.  ควรมีการประเมินคุณภาพภายในที่มุ่งผลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

Back to top button