การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนดอนเมือง

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนดอนเมือง
การศึกษาไทย ทีมงาน asked 2 เดือน ago

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนดอนเมือง ทหารอากาศบำรุง ปีการศึกษา 2565 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์  (CIPP Model)

ชื่อผู้รายงาน : ญานิกา  โพธิ์ศรี

ปีการศึกษา : 2565

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงปีการศึกษา 2565 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง จำนวนทั้งสิ้น 505 คน ได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วย แบบสอบถามจำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านสภาพแวดล้อม แบบสอบถามฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้า แบบสอบถามฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน แบบสอบถามฉบับที่ 4 แบบประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับผลสำเร็จ แบบสอบถามฉบับที่ 5 แบบประเมินด้านผลผลิตความพึงพอใจของครู และแบบสอบถามฉบับที่ 6 แบบประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

  1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนดอนเมือง

ทหารอากาศบำรุง ปีการศึกษา 2565 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

  1. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนดอนเมือง

ทหารอากาศบำรุง ปีการศึกษา 2565 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

  1. ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียน

ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ปีการศึกษา 2565 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

  1. ด้านผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนดอนเมือง      

ทหารอากาศบำรุง ปีการศึกษา 2565

4.1 ด้านผลสำเร็จของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนดอนเมือง

ทหารอากาศบำรุง ปีการศึกษา 2565 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ด้านความพึงพอใจของครูต่อโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ปีการศึกษา 2565 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 ด้านความพึงพอใจของนักเรียนต่อโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ปีการศึกษา 2565 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่