ค้นหาข้อมูลจาก Google

การประเมินโครงการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว
[email protected] asked 1 ปี ago

ชื่อเรื่อง           :  การประเมินโครงการปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง                     ประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว                       ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ชื่อผู้ประเมิน     :  นางสาวนุชนาฏ  จันสนธิ                       รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว                       ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปีที่ประเมิน       : ปีการศึกษา 2564   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร              การประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้ประเมินได้ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดลของสตัฟเฟิลบีม โดยมีวิธีดำเนินการประเมิน ดังนี้ แบ่งการประเมินออกเป็น 3  ระยะ คือระยะที่ 1 ก่อนการดำเนินโครงการ ประเมินด้านบริบท โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาความต้องการความจำเป็นของการดำเนินโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ และความสอดคล้องของกิจกรรม และตลอดจนความเหมาะสมและเพียงพอของปัจจัยนำเข้าในด้านความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ และความเหมาะสมของหน่วยงานที่สนับสนุน ระยะที่ 2 ระหว่างการดำเนินโครงการ ผู้ประเมินได้ประเมินกระบวนการในด้านความเหมาะสมของกระบวนการและการดำเนินโครงการ ได้แก่ การวางแผน การดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล และการนำผลไปปรับปรุงและพัฒนา และระยะที่ 3 หลังสิ้นสุดโครงการ ประเมินพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนและความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 142 คน ใช้เครื่องมือประเภทแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ตามรูปแบบของลิเคิร์ท วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน            ผลการประเมิน พบว่า  ผลการประเมินด้านบริบทโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ                อันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด ส่วนความเป็นไปได้ของเป้าหมายโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความเหมาะสมของการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ ส่วนความเหมาะสมของหน่วยงานที่สนับสนุน มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตามความคิดเห็นของครู และนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและวันสำคัญ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนกิจกรรมหิ้วปิ่นโตไปวัด มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า     4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด พฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตามความคิดเห็นของ ครูและนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ข้อที่ 3 มีวินัยส่วนข้อที่ 8 มีจิตสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้     4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความสำเร็จโดยภาพรวมของการดำเนินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ การดำเนินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนมีพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ส่วนการได้รับการยกย่องและยอมรับจากบุคคลภายนอก มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

Back to top button