ค้นหาข้อมูลจาก Google

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model
kanyanat asked 10 เดือน ago

ชื่อเรื่อง           การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข          โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model  
ผู้ประเมิน        นางสาวกัญญาณัฐ บุญพวง
หน่วยงาน        โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
                    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
ปีที่พิมพ์ 2566
 
บทคัดย่อ  
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model  มีวัตถุประสงค์          เพื่อการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ ด้านผลกระทบ ประสิทธิผลการดำเนินงานโครงการ ความยั่งยืนของโครงการ การถ่ายทอดส่งต่อโครงการ และ ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยม  ฐานบินกำแพงแสน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 820 คน ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 4 คน ครูผู้สอน จำนวน 95 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 354 คน กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน 13 คน และ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 354 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมีดังนี้ แบบสอบถามด้านบริบท จำนวน 12 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.41-0.79 และค่าความเชื่อมั่น 0.86 แบบสอบถามด้านปัจจัยเบื้องต้น  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.23-0.77 ค่าความเชื่อมั่น0.83 ด้านกระบวนการค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.33-0.71 ค่าความเชื่อมั่น 0.80 แบบสอบถามด้านผลลัพธ์มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.24-0.65 ค่าความเชื่อมั่น 0.95 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.51-0.71 ค่าความเชื่อมั่น 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินพบว่า

  1. การประเมินด้านบริบทของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  2. การประเมินด้านปัจจัยเบื้องของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  3. การประเมินด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
  4. การประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ผลการประเมินพบว่า

          4.1 การประเมินผลกระทบในการดำเนินงานของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
          4.2 การประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานของโครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
         4.3 การประเมินประสิทธิผลความยั่งยืนของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
         4.4 การประเมินการถ่ายทอดส่งต่อของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

  1. การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
Back to top button