ค้นหาข้อมูลจาก Google

การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ธรชญา ไพพา asked 10 เดือน ago

ชื่อเรื่อง                    รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
                              เศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว
ชื่อผู้รายงาน              ธรชญา ไพพา
ปีที่ดำเนินการศึกษา     2564
บทคัดย่อ
                  การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว  ทั้ง  4  ด้าน  คือ ด้านสภาวะแวดล้อม,  ด้านปัจจัยนำเข้า, ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  2) ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน  การประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ครูและบุคลากร จำนวน  19 คน นักเรียน จำนวน 162 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 162 คน รวมทั้งสิ้น 357 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยประยุกต์ใช้ตามรูปแบบการประเมิน CIPP Evaluation Model ของ Daniel L. Stufflebeam สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage ) ค่าเฉลี่ย (X) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการประเมิน

  1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้

                   1.1 ด้านสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) โดยภาพรวมระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับ มากที่สุด
                   1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input evaluation) โดยภาพรวมระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับ มากที่สุด
                   1.3 ด้านกระบวนการ (Process evaluation) โดยภาพรวมระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับ มากที่สุด
                   1.4 ด้านผลผลิต (Product evaluation) แบ่งออกเป็น 5 ด้านดังนี้
                         1.4.1 นักเรียนมีคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
                         1.4.2 นักเรียนมีคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ด้านความมีเหตุผล” โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
                         1.4.3 นักเรียนมีคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ด้านมีภูมิคุ้มกันในตนเอง” โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
                         1.4.4 นักเรียนมีคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ด้านความรู้” โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
                         1.4.5 นักเรียนมีคุณลักษณะความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ด้านคุณธรรม” โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

  1. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและบุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว โดยภาพรวมในทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
Back to top button