ค้นหาข้อมูลจาก Google

การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบล                 ลานข่อย (ห้วยศรีเกษร)

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบล                 ลานข่อย (ห้วยศรีเกษร)
nut asked 10 เดือน ago

ชื่อเรื่อง      การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบล                 ลานข่อย (ห้วยศรีเกษร)
ชื่อผู้วิจัย    ชวิณ  บัวบาน ปีที่ศึกษา    2564           
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ โรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ โรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) ในด้านด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน ด้านการถ่ายโยงความรู้ โดยใช้ CIPPiest Model ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 36 คน ครูที่สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 8 คน ผู้ปกครองจำนวน 36 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 8 ฉบับ รวบรวมข้อมูลที่ได้ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่มใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ โรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) ด้านบริบท (C : Context) อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ โรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) ด้านปัจจัยนำเข้า (I : Input) อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ โรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) ด้านกระบวนการ (P : Process Evaluation) อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ โรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) ด้านผลผลิต (P : Products Evaluation) พบว่านักเรียนมีผลการประเมินคุณธรรมมากกว่าร้อยละ 80 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ โรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) ด้านผลกระทบ (I : Impact Evaluation) จากการสอบถามครู ผู้ปกครองและนักเรียนอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ โรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) ด้านประสิทธิผล (E : Effectiveness Evaluation) อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ โรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) ด้านความยั่งยืน (S : Sustainability Evaluation) อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแบบวิถีพุทธ โรงเรียนเทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร) ด้านการถ่ายโยงความรู้ (T : Transportability Evaluation) อยู่ในระดับมาก  

Back to top button