ค้นหาข้อมูลจาก Google

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนดัดดรุณี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนดัดดรุณี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

ชื่อเรื่อง           การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนดัดดรุณี
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
ผู้รายงาน         นางสาวภัสนาราวรรณ  กุลทอง
                   รองผู้อำนวยการโรงเรียนดัดดรุณี
ปีการศึกษา       2565
 
บทคัดย่อ
 
       การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนดัดดรุณี ปีการศึกษา 2565
เป็นการประเมินโดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินโครงการใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบทของโครงการ (Context Evaluation) ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 5 คน ครู จำนวน 97 คน นักเรียน จำนวน 341 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 341 คน บุคลากรของโรงเรียน จำนวน 32 คน รวมทั้งสิ้น 816 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ แบบประเมินโครงการ 4 ชุด ประกบด้วย 1) แบบประเมินด้านบริบทของโครงการ 2) แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ 3) แบบประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ 4) แบบประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ในด้านพฤติกรรมการการส่งเสริมสุขภาพของครูที่มีต่อนักเรียน และด้านความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบประเมินและนำมาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำผลของการคำนวณมาแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และสรุปผลการประเมินโครงการได้ดังนี้

  1. ด้านบริบทโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนดัดดรุณี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. 2. ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนดัดดรุณี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ โดยราบการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ บุคลากรในโรงเรียนมีจำนวนเพียงพอ และสามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมได้
  3. 3. ด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนดัดดรุณี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่ชัดเจน
  4. 4. ด้านผลผลิตโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนดัดดรุณี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดทุกข้อ สำหรับด้านพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการออกแบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
Back to top button