ค้นหาข้อมูลจาก Google

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา(เทศบาล 2)

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา(เทศบาล 2)
สุพจน์ วรรณวินิจ asked 10 เดือน ago

ผลงาน                  การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา(เทศบาล 2)
                            สังกัดเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย
ผู้ประเมิน             นายสุพจน์  วรรณวินิจ
ปีที่ประเมิน           2565
 
บทคัดย่อ
 
              การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา(เทศบาล 2) มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model         ตามความคิดเห็นของ ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ตามประเด็น 4 ด้านได้แก่   ด้านสภาวะแวดล้อม(Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น(Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต(Product Evaluation) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครู จำนวน 22 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 99 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 99 คน  ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอนามัยโรงเรียน ผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพและผู้ปกครองของผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 7 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จาก (1)ข้อมูลจากเอกสาร (2)ข้อมูลจากแบบสอบถาม (3)ข้อมูลภาคสนาม โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินเป็นแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ ที่ผู้ประเมินได้สร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการหาค่าเฉลี่ย (µ, ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ, S.D.) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพนั้น ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนาความและใช้การวิเคราะห์เชิงอธิบายความ
              ผลการประเมิน

  1. ด้านสภาวะแวดล้อม(Context Evaluation) พบว่า การประเมินความต้องการ ความจำเป็น และความเหมาะสมของการดำเนินโครงการ ซึ่งนำมาใช้ในการตัดสินใจวางแผน กำหนดนโยบาย กำหนดเป้าหมาย และจุดมุ่งหมายที่เหมาะสมกับโครงการ ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
  2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) พบว่า ด้านความพร้อมของปัจจัยเบื้องต้น    ต่าง ๆ เช่น งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และสมรรถภาพบุคลากรที่สนับสนุนการดำเนินโครงการให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ความคิดเห็นโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
  3. การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า การประเมินการควบคุมบริหารโครงการ การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ในขั้นเตรียมการ ขั้นดำเนินงาน และขั้นประเมินผลและรายงาน  ความคิดเห็นโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
  4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า การประเมินผลหลังจากที่ได้ดำเนินโครงการสิ้นสุดลง เป็นการตัดสินคุณค่าผลผลิต ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพในการดำเนินงานนี้ได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  สร้างความพึงพอใจให้แก่ ครู นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียน เป็นอย่างมาก ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน มีผลทั้งต่อนักเรียน ต่อครู และต่อชุมชน

 

Back to top button