ค้นหาข้อมูลจาก Google

การประเมินโครงการโรงเรียน

todsapon asked 10 เดือน ago

เรื่องศึกษา     : การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธสู่ความพอเพียง โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ ชื่อผู้ศึกษา      : นายทศพล ทาวรรณะ หน่วยงาน      : โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ปีที่ประเมิน    : ปีการศึกษา 2566   บทคัดย่อ   การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สู่ความพอเพียงโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านบริบทตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สู่ความพอเพียงโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ 2. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านปัจจัยนำเข้าตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สู่ความพอเพียงโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ 3. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านกระบวนการตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สู่ความพอเพียงโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ 4. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านผลผลิต ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สู่ความพอเพียงโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ 5. . เพื่อประเมินผลกระทบของผู้เกี่ยวข้องต่อโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สู่ความพอเพียงโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ที่มีต่อบ้านและชุมชนวัดและโรงเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการประเมินโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา 63 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คนนักเรียน 293 คนและผู้ปกครอง 293 คนรวมทั้งหมด 664  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบประเมินความคิดเห็นแล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า ผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สู่ความพอเพียงโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ทั้ง 4 ด้านประกอบด้วย  1.1 ด้านบริบทของโครงการในภาพรวมพบว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายของสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาแพร่ นโยบายของโรงเรียนลองวิทยา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์เป้าประสงค์กลยุทธ์ความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 1.2 ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการในภาพรวมพบว่าความพร้อมและความพอเพียงของบุคลากรระบบบริหารงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่อยู่ในระดับมาก 1.3 ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการพบว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้การวัดผลและประเมินผลบรรยากาศปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สู่ความพอเพียงโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 1.4 ด้านผลผลิตของโครงการในภาพรวมพบว่าผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สู่ความพอเพียงโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นด้านผลกระทบของโครงการต่อบ้านและชุมชนวัดและโรงเรียนในภาพรวมพบว่าผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อผู้ปกครองชุมชนวัดและโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  

Back to top button