ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ควบคู่กับเกมในแอพพลิเคชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ควบคู่กับเกมในแอพพลิเคชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Siriwut asked 9 เดือน ago

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ควบคู่กับเกมในแอพพลิเคชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ
ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ปีที่พิมพ์ 2566
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับเกมในแอพพลิเคชัน สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับเกมในแอพพลิเคชัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 23 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง จำนวนเต็ม จำนวน
11 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่
กับเกมในแอพพลิเคชัน จำนวน 11 แผน 3) เกม Integer & Polynomial Game 4) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าร้อยละ
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ควบคู่กับเกมในแอพพลิเคชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.03/81.30
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนด
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ควบคู่กับเกมในแอพพลิเคชัน โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button