การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ)

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ)

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่สร้างขึ้น ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามิทรภักดี) สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 จำนวน 5 ห้องเรียน จำนวน 193  คน นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster random sampling) 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน แบบแผนการวิจัย คือ One Group Pretest – Posttest Design  เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                         2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 4) แผนการจัดการเรียนรู้ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ(%)ค่าเฉลี่ย ()ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การทดสอบสมมุติฐานแบบ t-test dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis) สรุปผลการวิจัย ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาการคำนวณ)   ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เท่ากับ 58/83.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ทุกกลุ่มการทดลอง ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ทุกชุด ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกอริทึม (Algorithm) เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นอยู่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.29, คิดเป็นร้อยละ 85.82) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงจากมากไปหาน้อยเมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายด้านพบว่าด้านบรรยากาศในการเรียน ในภาพรวม พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้       ( = 4.33, คิดเป็นร้อยละ 86.54) ด้านระยะเวลาในการเรียน ( = 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.47)  ด้านการประเมินผลในการเรียน ( = 4.28, คิดเป็นร้อยละ 85.60)และด้านการจัดกิจกรรมในการเรียน ( = 4.23, คิดเป็นร้อยละ 84.69) ตามลำดับ   

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button