การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
sorrawee ทีมงาน asked 10 เดือน ago

การพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดย นายบุณชนะ เกิดความสุข
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนา การดำเนินงานกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 2. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 3. เพื่อทดลองใช้กิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 4. เพื่อประเมินผลจากการใช้กิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 58 คน ที่เลือกเรียน กิจกรรมชุมนุม การรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามความถนัดและสนใจ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้การดำเนินงานกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 8 แผน (รวมปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน) 2. กิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 7 กิจกรรม 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การรณรงค์เพื่อป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา และ 4. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test (Dependent Sample) และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. ผลการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีประสิทธิภาพ พบว่า กิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีประสิทธิภาพ 88.67/ 81.83 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ ในสมมติฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้กิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยกิจกรรมการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่