การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอ

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559 โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอ

ชื่องานที่พัฒนา :   การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                                         ปีการศึกษา 2559 โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
                                         ภาษาไทย โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง
                       ชื่อผู้วิจัย  นางสาวสุรภี  หนูเรียงสาย
ปีที่ทำการวิจัย   ปี  พ.ศ. 2559
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ตามเกณฑ์กำหนด 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  มีขั้นตอนการวิจัย  4  ขั้นตอนสำคัญ  คือ  ขั้นการวิเคราะห์ปัญหา  ขั้นการออกแบบนวัตกรรม               ขั้นการพัฒนานวัตกรรม  ขั้นการนำไปใช้และประเมินผล  ระยะเวลาการวิจัยระหว่างวันที่ 
16  พฤษภาคม – 19  กันยายน  2559  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559   โรงเรียนวัดป่าประดู่  จังหวัดระยอง  จำนวน  270  คน ได้มาโดยเจาะจง  ใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมทั้งสิ้น  จำนวน  36  ชั่วโมง   เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  คือ   ชุ   ดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย() ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และt-test  for Dependent  Samples
สรุปรายงานผล พบว่า
          การพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2559  โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยองสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

  1. แบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 E1/E2  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 82.34/81.48  ซึ่งเกินร้อยละ 80 เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาที่ตั้งไว้
  2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ               มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 20.41 และ 32.59 ตามลำดับ เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาที่ตั้งไว้
  3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเท่ากับ 0.6 ขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยของ การจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือด้วยชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 20.15 และ 32.44 ตามลำดับ มีค่าพัฒนาเท่ากับ 12.18 ได้ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.6217 ซึ่งเป็นตามเป้าหมายในการพัฒนาที่ตั้งไว้
  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้

เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย()=4.56 , S.D.= 0.24)  เป็นตามเป้าหมายในการพัฒนาที่ตั้งไว้
 
 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]