การพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด นาฏศิลป์ถิ่นใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด นาฏศิลป์ถิ่นใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์

บทคัดย่อ
 การพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด นาฏศิลป์ถิ่นใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นั้นมีจุดมุ่งหมายของการศึกษา ดังนี้

  1. เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด นาฏศิลป์ถิ่นใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด นาฏศิลป์ถิ่นใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด นาฏศิลป์ถิ่นใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 40 คน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด นาฏศิลป์ถิ่นใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยหาค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดและการหาค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม และการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด นาฏศิลป์ถิ่นใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการหาค่าเฉลี่ยและหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 
ผลการศึกษาพบว่า

  • ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด นาฏศิลป์ถิ่นใต้ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 82/89.13 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
  • ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  • ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยรวม () เท่ากับ 4.65 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (D.) เท่ากับ 0.71 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุด นาฏศิลป์ถิ่นใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับที่ดีมาก

 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่