การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ (5Es) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ หาความรู้ (5Es) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Warinnapa asked 2 เดือน ago

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  (5Es)  เรื่อง  โลกและการเปลี่ยนแปลง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  2)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  เรื่อง  โลกและการเปลี่ยนแปลง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  ของนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70  ของคะแนนเต็ม  และ  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  ภาคเรียนที่  2  จำนวน  35  คน  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 7  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธานี รูปแบบการวิจัยแบบก่อนทดลองเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น  3  ประเภท คือ  1)  เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการทดลอง ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ตามโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่อง  การสังเคราะห์ด้วยแสง  จำนวน  12  แผน  รวม  29  ชั่วโมง   2)  เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่  แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้  แบบสัมภาษณ์นักเรียน  แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  3)  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัย  ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action  Research)  แบ่งเป็น  3 วงจรปฏิบัติการ  ผู้วิจัยได้บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
แบบสัมภาษณ์นักเรียน  และแบบทดสอบย่อยท้ายวงจร  เมื่อสิ้นสุดแต่ละวงจรได้ทำการทดสอบเพื่อประเมินพัฒนาการของนักเรียน และนำข้อมูลจากการสะท้อนผลการปฏิบัติมาวิเคราะห์ร่วมกับผู้ช่วยวิจัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรการปฏิบัติการต่อไป
ผลการวิจัยพบว่า 

  1. 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

เรื่อง  โลกและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  สามารถสรุปขั้นตอนในกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดังนี้
               1.1  ขั้นสร้างความสนใจ  (Engagement)   ในขั้นนี้ครูจะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  การตั้งคำถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัยหรือการใช้สื่อต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน  แล้วกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อคำถามขึ้นและบางครั้งครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนด้วยการสาธิตโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสาธิต เป็น
                1.2  ขั้นสำรวจและค้นหา  (Exploration)  ในขั้นนี้ครูจะให้นักเรียนลงมือค้นหาคำตอบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เป็นกลุ่ม  ซึ่งสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทุกครั้ง  โดยผู้เรียนจะแบ่งหน้าที่สลับกันในแต่ละครั้งของการทำกิจกรรม  ทำให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมและมีโอกาสเรียนรู้ในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้
               1.3.  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  (Explanation)  ในขั้นนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์  แปลผล  สรุปผล  และนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  ตาราง รูปภาพ  
               1.4  ขั้นขยายความรู้  (Elaboration)  ในขั้นนี้ครูจะยกตัวอย่างหรือสถานการณ์อื่น ๆ เพื่อที่นักเรียนจะได้นำองค์ความรู้ที่ค้นพบจากการศึกษามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่น ๆ ได้ ดังนั้นในขั้นนี้นอกจากที่นักเรียนจะได้นำองค์ความรู้ที่ค้นพบไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ แล้ว ยังเป็นการตรวจสอบว่าอีกว่าองค์ความรู้ที่นักเรียนค้นพบนั้นมีข้อบกพร่องหรือขัดแย้งหรือผิดไปจากทฤษฎีหรือไม่  อย่างไร  
               1.5  ขั้นประเมิน  (Evaluation)  ขั้นนี้ครูจะให้นักเรียนทำใบงาน  เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน  โดยใบงานกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนต้องอธิบายเหตุผลประกอบ  โดยผู้วิจัยจะคอยสังเกตนักเรียนในขณะดำเนินกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ ตรวจผลงานต่าง ๆ ของนักเรียน  

  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  พบว่าจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด  29  คน  จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด  35  คน คิดเป็นร้อยละ  82.86  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 70
  2.  นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านเนื้อหาวิชา  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านสื่อการเรียนการสอน  ด้านการวัดและประเมินผล  มากทุกรายการ (=3.76, S.D.=0.09)  

 
 
 
 
 
 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่