การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง              การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
                        เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
                       สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย                 นางสาววิลาสณีย์  ชูกลิ่น       
สถานศึกษา          โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ
                        สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย
ปีที่ศึกษา             ปีการศึกษา 2565
บทคัดย่อ
            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น(7E) เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียน           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)        เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียน        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาทักษะการวิเคราะห์ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4        ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง   การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 จำนวน 32 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ จำนวน 5 แผนการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ            แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ จำนวน 3 ด้าน และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การรักษา    ดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 25 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสถิติทดสอบที (t-test dependent)
 
สรุปผลการวิจัย

  1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อส่งเสริมทักษะ       การคิดวิเคราะห์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4               มีประสิทธิภาพ 83.14/84.93 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
  2. นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับดี
  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button