ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนาความคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย  โรงเรียนบ้านต้นรุง 

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาความคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน  ของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย  โรงเรียนบ้านต้นรุง 
sopa asked 1 ปี ago

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาความคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
              ของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย  โรงเรียนบ้านต้นรุง 
ชื่อผู้วิจัย    นางสาวโสภา  สามแก้ว
              ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
              โรงเรียนบ้านต้นรุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต  2
ปีที่ศึกษา   ปีการศึกษา  2564
 
บทคัดย่อ
 
 
      การพัฒนาความคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย  โรงเรียนบ้านต้นรุง  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาความคิด    การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาความคิด การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านต้นรุง
3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านต้นรุง ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการศึกษาในครั้งนี้  คือ นักเรียน  ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านต้นรุง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้                  ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) คู่มือการพัฒนาความคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงาน                      เป็นฐานของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านต้นรุง 2) แบบประเมินความคิดการแก้ปัญหา                            เชิงสร้างสรรค์ 3) บันทึกคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
การพัฒนาความคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านต้นรุง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และ ร้อยละ (P) นำเสนอผลการศึกษาในรูปตารางประกอบความเรียง  การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการ 3 ระยะ             ตามวัตถุประสงค์ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

  1.   รูปแบบการพัฒนาความคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานของชุมนุม

นักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านต้นรุง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ขั้นตอน 25 ตัวชี้วัด ได้แก่ ขั้นที่ 1 สร้างความตระหนักหลักการเรียนรู้โครงงาน 5 ตัวชี้วัด ขั้นที่ 2 เตรียมสถานการณ์ค้นหาปัญหา 5 ตัวชี้วัด ขั้นที่ 3 วางแผนการปฏิบัติ 5  ตัวชี้วัด ขั้นที่  4  แสวงหาความรู้  ร่วมมือปฏิบัติตามแผน 5 ตัวชี้วัด ขั้นที่ 5 ทบทวน ตรวจสอบ 2  ตัวชี้วัด ขั้นที่ 6 สรุปผล  ชื่นชมผลงาน 3  ตัวชี้วัด

  1.   ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาความคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย  โรงเรียนบ้านต้นรุง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ขั้นตอน 25 ตัวชี้วัด  ผลประเมินด้านความถูกต้อง/เหมาะสมของรูปแบบภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.68, =0.14)
  2.   ผลการพัฒนาความคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย  โรงเรียนบ้านต้นรุง

        3.1  ผลการเปรียบเทียบความคิดการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน                    ของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านต้นรุง นักเรียนชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อยจำนวน 53  คน ก่อนพัฒนา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.67, =0.16) เฉลี่ยร้อยละ 53.40 หลังพัฒนาคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับระดับมากที่สุด ( =4.70, =0.12) เฉลี่ยร้อยละ 90.00 มีความก้าวหน้า                  ร้อยละ 40.60
                  3.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านต้นรุง  ประเมินจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา  2564  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2564 เพิ่มมากขึ้นจาก  ปีการศึกษา 2563 ทั้ง 3 ระดับชั้น และคะแนนเฉลี่ยของแต่ละระดับชั้นผ่านเกณฑ์การประเมินที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2563  คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.28  ปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.50  (+5.22)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  65.15 ปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  78.00  (+12.85) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปีการศึกษา 2563 คะแนน              เฉลี่ยร้อยละ 70.27 ปีการศึกษา 2564 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  75.82  (+5.55)
       3.3  ความพึงพอใจของนักเรียนชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย ต่อการพัฒนาความคิด                          การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์โดยใช้โครงงานเป็นฐานของชุมนุมนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนบ้านต้นรุง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.75, =0.10)
 

Back to top button