การพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
Sorrawee asked 8 เดือน ago

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
ผู้ศึกษา สุนิสา ธรรมนิยม
ปีที่ทำวิจัย 2560
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 10 เล่ม แบบทดสอบวัดพฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าสถิติพื้นฐานและค่าสถิติ (t – test)
ผลการศึกษาพบว่า
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมด้วยชุดการจัดประสบการณ์โดยใช้นิทานประกอบภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคม ด้านความเอื้อเฟื้อ ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.76 และหลังการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.27 แสดงว่า หลังการจัดกิจกรรม สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตามที่สมติฐานกำหนดไว้

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่