ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก

ชื่อวิจัย       การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน  เรื่อง ทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
               โรงเรียนเทศบาลนาเชือก
ผู้วิจัย         นางอารีรัตน์  ปะวะเสริม
ปีที่วิจัย       2563
 
บทคัดย่อ
 
         การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดโดยใช้ สมองเป็นฐาน เรื่อง ทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง  ทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
         การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Quasi – Experimental Design) ใช้กลุ่มทดลองแบบกลุ่มเดียว  มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในรูปแบบที่เรียกว่า One – Group Pretest – Posttest Design  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนเทศบาลนาเชือก  สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลนาเชือก     อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 26  คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 15 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน  จำนวน 3 เล่ม  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 30 ข้อ  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 10  ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล  ทำการวิเคราะห์โดยการคำนวณหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที  (t – test)
         ผลการวิจัยพบว่า 

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 78.52/77.69 ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75  ที่กำหนดไว้
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน เรื่อง ทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.52, S.D = 0.60)

 

Back to top button