ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา การปลูกพืชสมุนไพร เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา การปลูกพืชสมุนไพร เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Siriwut asked 8 เดือน ago

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา การปลูกพืชสมุนไพร เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย             นางกันยา สุภสร ตำแหน่ง          ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ปีที่พิมพ์          2565     บทคัดย่อ              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา การปลูกพืชสมุนไพร เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา การปลูกพืชสมุนไพร เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อชีวิต และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา การปลูกพืชสมุนไพร เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อชีวิตกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3  โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 15 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อชีวิต จำนวน 9 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา การปลูกพืชสมุนไพร เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อชีวิต เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t-test dependent)                 ผลการวิจัย พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา การปลูกพืชสมุนไพร เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.65/86.73  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา การปลูกพืชสมุนไพร เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อชีวิต  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ รายวิชา การปลูกพืชสมุนไพร เรื่อง การปลูกพืชสมุนไพรเพื่อชีวิต  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, D. = 0.56)      

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button