การพัฒนาชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2
Wanwisa Jantagosin asked 1 เดือน ago

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ผู้ศึกษา นางสาววันวิสาข์ จันทโกสิน ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2564 บทคัดย่อ การศึกษา เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 1) 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น 3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว และ 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เด็กชาย-หญิง อายุ 4-5 ปี ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว สังกัดสำนักงานการศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 23 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลากมา 1 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัวจำนวน 8 ชุด 8 หน่วยการเรียน แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับสำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 20 ข้อ ได้ค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง .36 – .73 และ ค่าอำนาจจำแนก ( B ) ได้ค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.36- 1.00 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.84 แผนการจัดประสบการณ์ ประกอบการใช้ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว จำนวน 8 แผน และแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ และการทดสอบค่า t – test (Dependent) สรุปผลการศึกษา 1. ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 94.32/92.39 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ แสดงว่า การจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ทำให้เด็กปฐมวัยสามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ได้จริง 2. ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เท่ากับ 0.8722 แสดงว่า ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นทำให้เด็กกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนก่อนเรียนร้อยละ 80.60 3. เด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว มีคะแนนเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ชุดฝึกประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2 (อายุ 4-5 ปี) สาระการเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว พบว่าโดยภาพรวม นักเรียนมีระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ในระดับดี ( X = 2.63, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า มีพฤติกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ดีทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ปฏิบัติตามคำแนะนำ รองลงมา คือ แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น และต่ำสุด คือ การทำงานร่วมกับผู้อื่น

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]