การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ชุดการทดลองเคมีย่อส่วน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ชุดการทดลองเคมีย่อส่วน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นวลอนงค์ แก้ววงษ์. การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ชุดการทดลองเคมีย่อส่วน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. รายงาน, 2563. บทคัดย่อ การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ชุดการทดลองเคมีย่อส่วน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ชุดการทดลองเคมีย่อส่วน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยนักเรียนร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ชุดการทดลองเคมีย่อส่วน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยนักเรียนร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ชุดการทดลองเคมีย่อส่วน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียน 25 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้รูปแบบการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ชุดการทดลองเคมีย่อส่วน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหา รายวิชาวิทยาศาสตร์เคมี 3 ว30223 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบวัดแนวคิดวินิจฉัยตัวเลือก 2 ลำดับขั้น มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.37-0.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20-0.60 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .93 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์เคมี 3 ว30223 เรื่อง ปัจจัยที่มี สำผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 25 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20-0.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.27-0.67 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .88 และแบบประเมินความพึงพอใจมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าวิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่าที ผลการรายงานพบว่า 1. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ชุดการทดลองเคมีย่อส่วน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.04/80.55 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ชุดการทดลองเคมีย่อส่วน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 78.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ชุดการทดลองเคมีย่อส่วน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสื่อการเรียนรู้ชุดการทดลองเคมีย่อส่วน เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .92 คำสำคัญ : ชุดกิจกรรม, การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, ทักษะการคิดแก้ปัญหา, แบบวัดแนวคิดวินิจฉัยตัวเลือกสองลำดับขั้น

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่