ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 โดยใช้บัตรช่วยตั้งสมมติฐาน เรื่อง กระบวนการเกิดเมฆและหมอก

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 โดยใช้บัตรช่วยตั้งสมมติฐาน เรื่อง กระบวนการเกิดเมฆและหมอก

วัตถุประสงค์ของการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

  1. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการตั้งสมมติฐาน
  2. เพื่อพัฒนาทักษะการตั้งสมมติฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โดยใช้บัตรช่วยตั้งสมมติฐาน เรื่อง กระบวนการเกิดเมฆและหมอก
  3. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เรื่อง กระบวนการเกิดเมฆและหมอก

กลุ่มเป้าหมาย/ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
          ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 71 คน
          กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 37 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

  1. ทฤษฎีแรงจูงใจหรือโมเดล ARCS ของเคลเลอร์ (Keller, 1987
  2. ทฤษฎีพหุปัญญา (The Theory of Multiple Intelligences : MI) ของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Gardner, 2006)
  3. สื่อการสอนแบบบัตรคำ (Flashcards)
  4. ทักษะการตั้งสมมติฐาน

ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

  1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการตั้งสมมติฐาน
  2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บัตรช่วยตั้งสมมติฐาน มีทักษะการตั้งสมมติฐานหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน
  3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บัตรช่วยตั้งสมมติฐาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน
Back to top button