ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนาทักษะปฏิบัติเพลงไหว้ครูชาตรี ด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ ร่วมกับเทคนิค STAD สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาทักษะปฏิบัติเพลงไหว้ครูชาตรี ด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ ร่วมกับเทคนิค STAD สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
การศึกษาไทย ทีมงาน asked 8 เดือน ago

ชื่องานวิจัย การพัฒนาทักษะปฏิบัติเพลงไหว้ครูชาตรี ด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ ร่วมกับเทคนิค STAD สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

ผู้วิจัย นายธันธวัช ปิ่นทอง

.. 2566

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งเป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะปฏิบัติเพลงไหว้ครูชาตรี ด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ ร่วมกับเทคนิค STAD ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการทดลองของนักศึกษาโดยใช้รูปแบบการสอนของเดวีส์ ร่วมกับเทคนิค STAD 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เพลงไหว้ครูชาตรี ด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ ร่วมกับเทคนิค STAD กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 1 กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จํานวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้   2) แบบประเมินทักษะปฏิบัติด้านการร้อง และการรำ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test

ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาทักษะปฏิบัติเพลงไหว้ครูชาตรี ด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ ร่วมกับเทคนิค STAD สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ พบว่า มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.40/93.60 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะปฏิบัติเพลงไหว้ครูชาตรี ด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ ร่วมกับเทคนิค STAD สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาทักษะปฏิบัติเพลงไหว้ครูชาตรี ด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ ร่วมกับเทคนิค STAD สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีปีที่ 1 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ พบว่า ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเพลงไหว้ครูชาตรี ด้วยรูปแบบการสอนของเดวีส์ ร่วมกับเทคนิค STAD มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (  = 4.65 ; S.D. = 0.53)

คำสำคัญ : การพัฒนาทักษะปฏิบัติ/ รูปแบบการสอนของเดวีร์/ เทคนิค STAD / เพลงไหว้ครูชาตรี

Title Learning and Practice Development of Wai Kru Chatri Song Based on Davies Instructional Model and STAD Technique for the First Year Students of Kalasin College of Dramatic Arts

Researcher Mr. Thuntawat Pintong

Year 2023

ABSTRACT

The research was quasi-experimental with the objectives: 1) to find out the effectiveness of developing skills in practicing Wai Khru Chatri songs with Davies’ Instructional Model with the STAD technique according to the 75/75 criteria; and 2) to compare the academic achievement of students after the experiment using the Davies Instructional Model with the STAD technique. 3) To study student satisfaction with the learning of Wai Khru Chatri songs using Davies’ Instructional Model with the STAD technique. The sample group consisted of 25 first-year undergraduate students in the Thai dance group, semester 1, academic year 2023, which were obtained through purposive selection. The research tools include: 1) a lesson plan; 2) a practical skills assessment through singing and dancing; 3) an academic achievement test; and 4) a satisfaction assessment with learning management. Data were analyzed using basic statistics (mean, standard deviation, and t-test).

The research results found that 1) the development of learning management focused on developing practical skills in performing Wai Khru Chatri songs using Davies’ Instructional Model with STAD techniques for first-year undergraduate students at the Kalasin College of Dramatic Arts. It was found that the efficiency (E1/E2) was equal to 83.40/93.60, which is in accordance with the set efficiency criteria of 75/75. 2) Compare academic achievement in developing skills in performing Wai Khru Chatri songs using Davies’ Instructional Model with STAD techniques for first-year undergraduate students at the Kalasin College of Dramatic Arts. It was found that the average score from the achievement test after studying was higher than before studying, with statistical significance at the.05 level. 3) Student satisfaction with learning management regarding the development of practical skills in performing Wai Khru Chatri song using Davies’ Instructional Model with the STAD technique for first-year undergraduate students at the Kalasin College of Dramatic Arts. It was found that satisfaction with the teaching and learning activities of Wai Khru Chatri songs was satisfied with Davies’ Instructional Model with STAD techniques. Overall, it was at the highest level (× ̅ = 4.65; S.D. = 0.53).

Keywords : Learning and Practice Development/ Based on Davies Instructional Model/ Student Teams Achievement Divisions/ Wai Kru Chatri Song

Back to top button