ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านไสไทย จังหวัดกระบ

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านไสไทย จังหวัดกระบ

การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านไสไทย จังหวัดกระบี่

Back to top button