ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนาบทเรียนบเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาบทเรียนบเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนบเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ผู้วิจัย นางสาวพิจิตรา วิจารณกุล
ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การพัฒนาบทเรียนบเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 ห้องเรียน 32 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)โดยการจับฉลาก จากห้องเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1).บทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 แผน 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ก่อนและหลังการใช้บทเรียนบนเว็บ) จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 กิจกรรม 5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนบนเว็บตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัสติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก ดัชนีประสิทธิผลและสถิติ
ผลการวิจัยพบว่า
1.บทเรียนบเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.30 / 85.16
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80
2.บทเรียนบเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7143 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 71.43
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนบเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการเรียนรู้ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนบเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เชิงสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ มีความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับ ดีมาก
5.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนบเว็บตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาคอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( x-bar =4.52, S.D.= 0.36)

Back to top button