การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ด้วยแอปพลิเคชั่น Google classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ด้วยแอปพลิเคชั่น Google classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
noppamart1399 asked 6 เดือน ago

ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า :  นางนพมาศ  สิงห์ทอง
ชื่อเรื่อง                     :  การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   และเทคโนโลยี  วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
   ด้วยแอปพลิเคชัน Google classroom สำหรับนักเรียน
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร                          
ปีการศึกษา                :  2564
 
 
บทคัดย่อ
 
          การศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์     วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ด้วยแอปพลิเคชัน Google classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน     คลองขามวิทยาคาร ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ห้องเรียน รวมจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 67 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling random) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไดแก่ บทเรียนออนไลน์      วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ด้วยแอปพลิเคชั่น Google classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 บทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน   20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี    (การออกแบบและเทคโนโลยี) ด้วยแอปพลิเคชั่น Google classroom จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนออนไลน์ วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ด้วยแอปพลิเคชั่น Google classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1 มีค่าเท่ากับ 82.06, E2 มีค่าเท่ากับ 81.10 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนหลังเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่