ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้่างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้่างสรรค์ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2

ชื่อเรื่อง               การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์                          
                            ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2      
ผู้ศึกษา                นางทัศนีย์ พรมกลิ้ง
สาระการเรียนรู้     ภาษาไทย
สถานศึกษา           โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด                
                              อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ปีการศึกษา            พ.ศ. 2564
                                                                                                      บทคัดย่อ
 
          การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนา การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิด      ของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์   เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) ศึกษาประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทย เชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4) ศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนา การเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดำเนินการโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 33 คน โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด  จังหวัดตาก จำนวน 1 ห้องเรียน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ  ที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ บทเรียนออนไลน์ แบบทดสอบวัดความสามารถ ในการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า

  1. บทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่                    ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ (E1/E2) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เท่ากับ 83.69/81.83
  2. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Back to top button