การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ศึกษา        นางสาวหนึ่งฤทัย    คาร
สถานศึกษา      โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ปีการศึกษา      2562
 
บทคัดย่อ
 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมีเดีย  วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  5  ก่อนและหลังเรียน  โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 305 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  1) บทเรียนมัลติมีเดีย  วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง  0.20-0.80 ค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.74  3) แบบสอบถาม ความพึงพอใจต่อบทเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย  วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t-test) แบบ dependent
ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย วิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.53/81.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5 สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนมัลติมีเดีย วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 5  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.35 S.D. =4.17)
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่