ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การสร้างองค์ความรู้ โดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การสร้างองค์ความรู้ โดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Jitsuda Samersri asked 1 ปี ago

ชื่อเรื่อง                    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
                               วิทยาศาสตร์สู่การสร้างองค์ความรู้ โดยใช้แผนผังความคิด
                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้วิจัย                     นางจิตสุดา  เสมอศรี
สาขาวิชา                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระยะเวลาในการวิจัย     ปีการศึกษา  2562
 
                                                      บทคัดย่อ
 
               การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การสร้างองค์ความรู้ โดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่
การสร้างองค์ความรู้โดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การสร้างองค์รู้โดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านจานเลียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 25 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การสร้างองค์ความรู้โดยใช้แผนผังความคิด จำนวน 4 เล่มประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 31 แผนใช้ทดลอง 4 หน่วยการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียน (3) แบบสอบถามความพึงพอใจ   
 
ผลการวิจัยพบว่า

  1. นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การสร้างองค์ความรู้โดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ย 40 คะแนน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ตามสมมติฐาน โดยการพัฒนาการอยู่ในระดับสูงมาก
  2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การสร้างองค์ความรู้โดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนตามรูปแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่การสร้างองค์ความรู้โดยใช้แผนผังความคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 59 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .32 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนตามรูปแบบนี้ ในระดับมากที่สุด

 

Back to top button