การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ รายวิชา ว31247 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยใช้สื่อพัฒนาความจำ

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ รายวิชา ว31247 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยใช้สื่อพัฒนาความจำ
อารฝัน บากา asked 4 เดือน ago

ผู้ศึกษา นายอารฝัน บากา ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ปีการศึกษา 2565 บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ รายวิชา ว31247 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยใช้สื่อพัฒนาความจำ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8, 4/9 และ 4/10 โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา (SMA) โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จำนวน 102 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) สื่อพัฒนาความจำ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ ใช้เวลาสอน จำนวน 4 คาบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ รายวิชา ว31247 ชีววิทยาเพิ่มเติม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลังเรียนโดยใช้สื่อพัฒนาความจำ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.86 ± 1.94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 105.9

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่