ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วัสดุและสสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วัสดุและสสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
treenut asked 12 เดือน ago

ผู้รายงาน       นางตรีนุช บุญเดช ปีการศึกษา     2566   บทคัดย่อ  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วัสดุและสสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วัสดุและสสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านด่าน ปีการศึกษา 2566 จำนวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปสำเร็จรูป เรื่อง วัสดุและสสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 1 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ จากนั้นนำไปทดลอง รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพื่อหาความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ผลการศึกษาพบว่า  1) นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วัสดุและสสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดยค่าเฉลี่ย (x-bar) ก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ 3.40  คิดเป็นร้อยละ 34.00 แต่หลังจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  มีคะแนนเฉลี่ย (x-bar) สูงขึ้นมีค่าเท่ากับ 8.30  คิดเป็นร้อยละ 83.00 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง  วัสดุและสสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ซึ่งสรุปผลได้ว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด   

Back to top button