ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Predict-Observe-Explain

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Predict-Observe-Explain

ชื่อผลงานวิจัย   การพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบ Predict-Observe-Explainโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ชื่อผู้วิจัย         นายดนัย  ศรีเกตุสุข ที่อยู่              51/4 หมู่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 สังกัด             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  โทรศัพท์          064-930-9833 E-mail           [email protected]   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและแรงลัพธ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการสอนแบบ Predict-Observe-Explain (POE) และศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการสอนแบบ Predict-Observe-Explain (POE) เครื่องมือที่ใช้ทดลอง ได้แก่ 1)แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมเรียนรู้แบบ POE เรื่อง แรงและแรงลัพธ์ในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 แผนการเรียนรู้ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบปรนัยและมีการให้เหตุผลประกอบ จำนวน 20 ข้อ เป็นการศึกษาแบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Predict-Observe-Explain (POE) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยที่ก่อนเรียนนักเรียนมีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เฉลี่ย 21.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 4.98 หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เฉลี่ยสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ย 41.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 7.23 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน และ 2) การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมโนมติทาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจมโนมติ จากความเข้าใจมโนมติในระดับที่คลาดเคลื่อนบางส่วน (PS) และความเข้าใจมโนมติในระดับที่คลาดเคลื่อน (AC) เป็นความเข้าใจมโนมติในระดับสมบูรณ์ (CU) มากขึ้น   คำสำคัญ : มโนมติทางวิทยาศาสตร์ แรงและแรงลัพธ์ในชีวิตประจำวัน รูปแบบการสอนแบบ Predict-Observe-Explain(POE)

Back to top button