ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial เพื่อศึกษาวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial เพื่อศึกษาวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
noppamart1399 asked 1 ปี ago

ชื่อผู้วิจัย                     นางนพมาศ  สิงห์ทอง
ชื่อเรื่อง                     การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial
                             เพื่อศึกษาวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
ปีการศึกษา                2565
 
 
บทคัดย่อ
 
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เสมือนจริงด้วย        Metaverse Spatial เพื่อศึกษาวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2.เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ก่อนและหลังเรียนด้วยห้องเรียนออนไลน์เสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3.วัดระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนออนไลน์เสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร
          รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) โดยตัวอย่างที่        ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มา 1 ห้องเรียน จากทั้งหมด 2 ห้องเรียน โดยเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 มีนักเรียน 30 คน มาเป็นตัวอย่างที่ใช้สำหรับการวิจัย
          การวิเคราะห์ข้อมูล

  1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของห้องเรียนออนไลน์เสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สูตร 80/80
  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้ด้วยห้องเรียนออนไลน์เสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial ก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้สูตร Dependent Samples t-test

 

  1. วัดระดับเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยห้องเรียนออนไลน์เสมือนจริง ด้วย Metaverse Spatial วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สำหรับนักเรียน            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating-Scale) ของลิเคอร์ท (Likert)                 โดยการหาค่าเฉลี่ย

 
ผลการศึกษาพบว่า

  1. ห้องเรียนออนไลน์เสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดย          มีค่าเฉลี่ย 85.55/80.33
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วยห้องเรียนออนไลน์เสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01        
  3. ผลการวัดระดับเจตคติหลังเรียนห้องเรียนออนไลน์เสมือนจริงด้วย Metaverse Spatial วิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีระดับเจตคติที่ “ชอบมาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.08

 

Back to top button