การเลือกแบบเจาะจง (Prepositive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการเลือกแบบเจาะจง (Prepositive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
kookai asked 3 เดือน ago

บทคัดย่อ              การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางดนตรีและความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาวิชาศิลปะพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) สร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ทางดนตรีและความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 จำนวน 35 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Prepositive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาศิลปะพื้นฐาน หน่วยการเรียนรู้ดนตรีสากล, แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาศิลปะพื้นฐาน (ดนตรี-นาฎศิลป์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และแบบสอบถามความพึงพอใจ                  ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรีสากล ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Constructionism เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางดนตรีและความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ช้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผล โดยใช้ตารางและการพรรณา           ผลการวิจัยพบว่า 1) ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนสามารถส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ทางดนตรี และความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 2) รูปแบบการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถในด้านทักษะการเรียนรู้ ทางดนตรีและความคิดสร้างสรรค์ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และประสิทธิภาพของรูปแบบ                การเรียนการสอนมีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ ( ) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ( ) เท่ากับ 86.08/86.48 3) เปรียบเทียบความสามารถทักษะการเรียนรู้ทางดนตรีและความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการเรียน พบว่า นักเรียนมีความสามารถหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01                 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่