การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (LEC Model) เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน เรื่อง น้ำพริกสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (LEC Model) เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน เรื่อง น้ำพริกสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Janjira asked 6 เดือน ago

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (LEC Model) เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน เรื่อง น้ำพริกสมุนไพรในท้องถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ผู้วิจัย นางจันทร์จิรา สาแก้ว
ปีที่วิจัย 2564
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (LEC Model) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) ศึกษาทักษะการปฏิบัติ เรื่อง น้ำพริกสมุนไพรในท้องถิ่น 4) ศึกษาทักษะการทำงานร่วมกัน และ 5) ศึกษาความ พึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง น้ำพริกสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 14 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t–test dependent samples)
ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (LEC Model) เรื่อง น้ำพริกสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่สร้างและพัฒนาขึ้น มี 4 องค์ประกอบ คือ หลักการและแนวคิดของรูปแบบ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผล ซึ่งกระบวนการเรียนการสอน ประกอบด้วย ขั้นเห็นคุณค่าการเรียนรู้(Learning and Appreciation) ขั้นเรียนรู้เชิงประสบการณ์ร่วมกัน (Experiential Learning and Learning Together) และขั้นตกผลึกความรู้อย่างสร้างสรรค์ (Creative Productive Learning) มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เฉลี่ย 4.60 และได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.36/82.58 ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 2) นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (LEC Model) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) นักเรียนมีทักษะการปฏิบัติ เรื่อง น้ำพริกสมุนไพรในท้องถิ่น อยู่ในระดับดี เฉลี่ย 10.43 4) นักเรียนมีทักษะ การทำงานร่วมกัน อยู่ในระดับดี เฉลี่ย 10.07 และ 5) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (LEC Model) เรื่อง น้ำพริกสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เฉลี่ย 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button