ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Thammaporn asked 10 เดือน ago

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้แบบ เน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน 2) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน และ 4) ประเมินผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการ สือสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน ขั้นตอนการวิจัย มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและประเมินความ ต้องการจำเป็น (Analysis) โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนารูปแบบ (Design and Development) โดยการยกร่างและตรวจสอบรูปแบบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ขั้นตอนที่ 3 การนำรูปแบบ ไปใช้(Implementation) กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จ านวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลของรูปแบบ (Evaluation) เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus group) แบบ สัมภาษณ์ แบบตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ พัฒนาขึ้นตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการ สื่อสารภาษาอังกฤษ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 4 ด้าน การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยการค านวณหาค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2 ) ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติที (t – test แบบ Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการ สื่อสารภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนตามหนังสือเรียน ไม่เน้นให้นักเรียนใช้ทักษะการ พูดเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องสถานการณ์จริงเท่าที่ควร ทำให้นักเรียนขาดความมั่นใจ การในสื่อสารภาษาอังกฤษ การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปฝึกใช้ในสถานการณ์จริง ฝึกใช้ภาษาอย่างอิสระตามภาระงานหรือตามที่ได้รับมอบหมาย และการที่นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ การใช้ภาษาและนำเสนอผลงาน จะทำให้เกิดความคล่องแคล่วทางภาษาและความถูกต้องทางหลัก ไวยากรณ์และจากการสอบถามความต้องการของนักเรียน พบว่า นักเรียนต้องการให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมาก ไปน้อย คือ นักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษที่มีกิจกรรมเป็นขั้นตอน ชัดเจน นักเรียนชอบชิ้นงาน/ ภาระงานที่ผู้สอนมอบหมายให้ และนักเรียนอยากพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีชื่อว่า 2PC Model มีองค์ประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา การวัดและประเมินผล บทบาทครูและนักเรียน และสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนรู้ มีกระบวนการ จัดการเรียนรู้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นน าเสนอ (Present) ขั้นที่ 2 ขั้นฝึก (Practice) ขั้นที่ 3 ขั้น ใช้ภาษา (Communication language) และผลการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการ สื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน พบว่า 3.1 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อ การสื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน มีผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยรวม อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 18.00 คิดเป็นร้อยละ 90.00 3.2 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 87.76/84.57 ถือว่าสูงกว่าเกณฑ์ทีกำหนด
4. ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน พบว่า 4.1 ครูผู้สอนสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ มีความเห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถูกต้องของรูปแบบ ในระดับมากที่สุด ( X = 4.51, S.D. = 0.55) 4.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการ แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.52)

Back to top button