การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย
ผู้วิจัย นางสาววิไล บุญญานุวัตร
ปีที่ทำวิจัย 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์1) เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการนำไปใช้ ของรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุงใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครู จำนวน 20 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวน 20 คน โดยดำเนินการเลือกแบบเจาะจงนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านการเรียน พฤติกรรม และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวน 20 คนโดยมีวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยดำเนินการเลือกแบบเจาะจงผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีทั้งสิ้น จำนวน 5 ฉบับ โดยแยกเป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จำนวน 4 ฉบับ และเชิงคุณภาพ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการสร้างรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์มีผลการวิจัย ดังนี้
1.1 สภาพการดำเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงพบว่ามีการดำเนินการในด้านวิธีการแก้ไขและผลลัพธ์ด้านระบบและกลไกและด้านปัญหาอุปสรรค
1.2 รูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียน
เทศบาลวัดธาราสถิตย์ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่ยุทธศาสตร์โครงสร้างการบริหารและบทบาทหน้าที่การดำเนินงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผลและรายงานผล
2. การใช้รูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุงพบว่า
2.1ผลการการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุงในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
2.2ผลการศึกษาความเหมาะสมในการนำไปใช้ ของรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในการนำไปใช้อยู่ในระดับมาก
2.3ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตามรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง
2.3.1 ผลการประเมินโดยครูพบว่าผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2.3.3 ผลการประเมินโดยผู้ปกครอง พบว่า ผลของการศึกษาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2.4. ผลของศึกษาการสำรวจการลดภาวะเสี่ยงของนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามรูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงของโรงเรียนเทศบาลวัดธาราสถิตย์เทศบาลตำบลโคกชะงาย จังหวัดพัทลุง พบว่าภาวะเสี่ยงของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงรายบุคคล มีภาวะเสี่ยงลดลงร้อยละ 100

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่