การพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ
sorrawee ทีมงาน asked 10 เดือน ago

ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้วิจัย นางกัญญา มีนายน
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของความต้องการการพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ และ 4) เพื่อสังเคราะห์และประเมินรูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ) จำนวน 2 คน ครูผู้สอน จำนวน 39 คน นักเรียนจำนวน 591 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 207 คน ใช้ระยะเวลา การดำเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 ได้แก่ 1) รูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ 2) แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้สถิติ , S.D.
ผลการวิจัยพบว่า
1. รูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ มีความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำรูปแบบในทุกด้าน
2. ผลการพัฒนารูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
2.1 ผลการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องของร่างรูปแบบการดำเนินโครงการ
TFED จากผู้ประเมินจำนวน 5 คน พบว่า โดยรวมมีผลการประเมินความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 และทุกข้อคำถามขององค์ประกอบของคำถามมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.40 – 4.80
2.2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ทุกข้อมีความสอดคล้องมากกว่า + 0.5 มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.96 และพิจารณาเป็นรายข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.80 – 1.00
3. ผลการศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า
3.1 การนำรูปแบบการดำเนินโครงการไปปฏิบัติจริง ตามรูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) มีประสิทธิภาพโดยรวม
ในระดับดีมาก
3.2 ครูผู้สอนมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ โดยรวมในระดับดี
3.3 นักเรียนมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยรวมในระดับดี
3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในทุกระดับชั้น โดยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีนักเรียนร้อยละ 53.19 ที่ได้ระดับผลการเรียนระดับ ดี (3) หรือร้อยละ 70 ขึ้นไป และผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คือ ภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.27 คณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.30 วิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 36.58 และภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.10
4. ผลการสังเคราะห์และประเมินรูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ จำแนกเป็น
4.1 ผลการสังเคราะห์และประเมินผลรูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมในระดับดี
4.2 ความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชนที่มีต่อรูปแบบการดำเนินโครงการรวมพลังพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่