การพัฒนารูปแบบการนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริม สมรรถนะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ชื่อผู้วิจัย นางสาวอารีรัตน์ นุตะภิบาล ปีที่ทำการวิจัย ปี พ.ศ.2562 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการการนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า และ 3) เพื่อทดลองใช้และประเมินรูปแบบการนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental Research) โดยใช้รูปแบบการผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) มีระยะการวิจัย 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการการนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า ระยะที่ 2 การพัฒนาและหาคุณภาพของรูปแบบการนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่ และระยะที่ 3 การใช้และประเมินหาประสิทธิผลของรูปแบบการนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม และ แบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. สภาพสภาพปัญหาและความต้องการงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ สร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า พบว่า สภาพปัญหาและความต้องการการนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียน อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด และด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2. รูปแบบการนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะของ นักเรียน มีชื่อว่า “รูปแบบการนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า” มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียน 2) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียน และ 3) กระบวนการขับเคลื่อนการนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียน มี 2 ขั้นตอน 3 กลไก คือ ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบ ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการ และมีกลไกในการดำเนินการอยู่ 3 กลไก คือ 1) กลไกการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2) กลไกการประสานความร่วมมือ และ 3) กลไกการดำเนินงานด้วยความต่อเนื่อง 3. การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการนิเทศงานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ สร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า พบว่า คุณภาพในการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสริมสมรรถนะของนักเรียน อยู่ในระดับคุณภาพดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มากที่สุดคือ ด้านครู

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]