ค้นหาข้อมูลจาก Google

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ชื่องานวิจัย       การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม      สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   
ชื่อผู้วิจัย          นายพวงค์วิทย์  เดิมชัยภูมิ   
ปีการศึกษา       2565
บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  2) สร้าง  และพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหาร      ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  3) ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  4) ประเมินรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  รูปแบบที่ใช้ในการวิจัย เป็นการวิจัย  และพัฒนา (Research and Development) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร จำนวน   1 คน และครูผู้สอน จำนวน 37 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  แบบสอบถามความพึงพอใจ  ของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียน   ห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า ผลการวิเคราะห์เอกสารได้ระบุกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครู                 ให้มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และจากการให้ข้อมูลเชิงคุณภาพของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ครูผู้สอน พบว่า การนิเทศภายในสถานศึกษาควรเป็นการนิเทศแบบร่วมมือ เปิดโอกาสให้ครูได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอ    ความคิดเห็น กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของการนิเทศ และวางแผนดำเนินการนิเทศ                   2) ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียน    ห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีชื่อว่า “PSAM Model”  โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 2.1) การให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง (Direct Assistance) 2.2) การพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม (Group Development)  2.3) การเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ (Professional Development)  2.4) การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development) และ 2.5) การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Action Research)  3) วิธีดำเนินการ ประกอบด้วย 4 ขั้น  คือ 3.1) การวางแผนการนิเทศ (Planning: P)  3.2) การดำเนินการนิเทศ (Supervision: S)  3.3) การประเมินผลการนิเทศ (Assessment : A)  และ  3.4) การสร้างขวัญและกำลังใจ (Moral : M) 4) การประเมินผล                                               3) ผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  พบว่า  3.1) รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อน  พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความเหมาะสม  3.2) ผู้บริหารและครูผู้สอน      มีความพึงพอใจของการใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในระดับมาก                                                                  4) ผลการประเมินรูปแบบรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีคุณภาพ                                      
คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบ, การนิเทศภายในสถานศึกษา

Back to top button