การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ผอ.ภูริวัต ขุนสุนทร asked 2 สัปดาห์ ago

                                                                                     บทคัดย่อ
                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1.เพื่อศึกษาสภาพและแนวการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2. เพื่อสร้างการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 3. เพื่อประเมินการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และ 4. เพื่อศึกษาผลการใช้การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 56 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 283 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 283 คน ซึ่งการคัดเลือกนักเรียนกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์ความสามารถสื่อสารได้ ในปีการศึกษา 2564  เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 2) แบบตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 4 ฉบับ 3) แบบตรวจสอบผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 4) แบบตรวจสอบผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ 5) รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NTและ O-NET  ดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโดยผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และครูผู้มีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 10 ปี  วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผลการวิจัยพบว่า
             1. ผลการศึกษาสภาพและแนวการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผู้บริหารขาดการวางแผนงาน มีการกำหนดเป้าหมายแต่ขาดการปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ด้านครูและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่มีการวิเคราะห์หลักสูตร ขาดการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลไม่เป็นระบบ ด้านคุณภาพของนักเรียนระบบการประเมินผลไม่สอดคล้องกับสภาพจริง และด้านการรายงานผล ไม่จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประเมินและสรุปงาน และแนวทางการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผู้บริหารต้องมีระบบการวางแผนงาน มีการจัดทำแผน พันธกิจ เป้าหมายให้ชัดเจน และควรจัดวางระบบการนิเทศ อย่างต่อเนื่อง ด้านครูควรมีการวิเคราะห์หลักสูตร วางแผนระบบการบริหารจัดการชั้นเรียน มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยมีการกำหนดรูปแบบการวัดและประเมินอย่างชัดเจน และบันทึกหลังสอนให้เห็นถึงปัญหาในการจัดการชั้นเรียน แนวทางการแก้ปัญหา ผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียนหลังจากแก้ไขปัญหา และควรจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเผยแพร่แนวทางการแก้ไขปัญหาให้ครูผู้สอนในบริบทใกล้เคียงกันนำมาปรับใช้กับผู้เรียนต่อไป
            2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผลการยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 กำหนดนโยบาย (Policy) ขั้นที่ 2 นำนโยบายสู่ห้องเรียน (Do) ขั้นที่ 3 ร่วมนำสู่การปฏิบัติ (Acting) ขั้นที่ 4 ร่วมสะท้อนผลสู่การพัฒนา (Reflecting) และขั้นที่ 5 พัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence)และผลการประเมินความเหมาะสม และความสอดคล้องของร่างรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และครู พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar =4.28, S.D.=0.56) 
            3. ผลการประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครู พบว่า ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x-bar =4.26, S.D.=0.56)
            4. ผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สรุปได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
                4.1 ผลการบริหารงานของรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 กำหนดนโยบาย (Policy)  ขั้นที่ 2 นำนโยบายสู่ห้องเรียน (Do) มี ขั้นที่ 3 ร่วมนำสู่การปฏิบัติ (Acting) ขั้นที่ 4 ร่วมสะท้อนผลสู่การพัฒนา (Reflecting) ขั้นที่ 5 พัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (Excellence) พบว่า ค่าเฉลี่ยในภาพรวมทุกขั้นตอนอยู่ในระดับมาก 
               4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้รูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ (x-bar =4.33 ; S.D.=0.51) เมื่อพิจารณาคะแนนพัฒนาการสองปีติดต่อกันในปีการศึกษา 2563 – 2564 ตามกลุ่มสาระฯ พบว่า กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีคะแนนพัฒนาการสูงที่สุด รองลงมามี 2 อันดับ คือ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ   ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 – 2564 พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระฯ ตลอดสองปีการศึกษาเมื่อเทียบกับต้นสังกัด ในขณะที่ผลการพัฒนาของการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O- NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าต้นสังกัดทุกกลุ่มสาระฯ ทั้งสองปีการศึกษา แต่เมื่อพิจารณาผลการพัฒนาของการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O- NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าต้นสังกัด ในขณะที่กลุ่มสาระฯ อื่นมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าต้นสังกัด ตลอดสองปีการศึกษา
              4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2563 -2564 พบว่า มีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar =4.64, S.D.= .48)

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่