การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร
Aphichart Chairut asked 1 เดือน ago

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร
ชื่อผู้วิจัย          นายอภิชาติ  ไชยรุต
ปีที่ศึกษา         2565
บทคัดย่อ
          การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้าน    ทุ่งลานสถิตธรรมาทร มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร  2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร 3) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทรโดยการทดลองกลุ่มผู้ร่วมวิจัยในการทดลองใช้รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 12 คน ในปีการศึกษา 2565 ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development:  R&D) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า

  1. ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร สรุปได้ว่าประกอบด้วย องค์ประกอบ 5 ด้าน และมีตัวชี้วัด 43 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานมี 5 ตัวชี้วัด 2) องค์ประกอบด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม มี 7 ตัวชี้วัด 3) องค์ประกอบด้านความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพและครูมืออาชีพ มี16 ตัวชี้วัด 4) องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มี 9 ตัวชี้วัด และ 5) องค์ประกอบด้านความเป็นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี 6 ตัวชี้วัด โดยภาพรวม 5 ด้าน มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมขององค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดจำนวน 5 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือ ด้านความเป็นผู้บริหารมืออาชีพและครูมืออาชีพ  รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือด้านการมุ่งเน้นคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ส่วนด้านความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด     
  2. รูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความถูกต้อง (Accuracy) ความเหมาะสม (Propriety)  ความเป็นไปได้ (Feasibility)  และความเป็นประโยชน์ (Utility) ของรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดจำนวน 5 ด้าน  โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รองลงมาคือ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม รองลงมาคือ ด้านการมุ่งเน้นคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ส่วนด้านความเป็นผู้บริหารมืออาชีพและครูมืออาชีพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
  3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทรสรุปได้ว่า 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการตามรูปแบบจากรายการปฏิบัติตามตัวชี้วัด โดยภาพรวมมีผลการประเมินการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร โดยภาพรวม 5 ด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดจำนวน 5 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  รองลงมาคือ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม รองลงมาคือ ด้านการมุ่งเน้นคุณลักษณะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ส่วนด้านความเป็นผู้บริหารมืออาชีพและครูมืออาชีพ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด     2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาตามรูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร สรุปในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 6 รายการโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ทักษะ ความรู้ ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติและพัฒนาตนเองและพัฒนาสถานศึกษาได้  รองลงมาคือ วิทยากรมีความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย    เนื้อหาความรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนา    การสรุปประเด็นชี้ให้เห็นจุดสำคัญ   ความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการ    ความเหมาะสมของกิจกรรมการระดมสมองและอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่างๆ   และมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก จำนวน 12 รายการ โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ วิธีการถ่ายทอดความรู้และการนำเสนอมีความชัดเจนต่อเนื่องและเข้าใจง่าย    การจัดลำดับของเนื้อหามีความเหมาะสม     สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสม   การสร้างบรรยากาศและการเร้าความสนใจในการฟัง  และการใช้เอกสาร อุปกรณ์และสื่อช่วยบรรยาย   ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ในการอบรม  การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการซักถามปัญหา  ความรู้และเนื้อหาที่ได้รับสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง    ความเหมาะสมของสถานศึกษาที่ศึกษาดูงาน     ทักษะ ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการบริหารสถานศึกษาและบริหารงานในสถานศึกษา    การจัดอำนวยความสะดวกในการอบรมมีความเหมาะสม  และการรักษาเวลาและการควบคุมเวลา

 
กิตติกรรมประกาศ
          การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิต       ธรรมาทรฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี   ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างดียิ่งของ ดร.ขจิต   ฝอยทอง ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์วิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นายศุภเกียรติ  หมื่นวงศ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเกาะทองสม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2  นางนงค์รัตน์  หนูแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง นางหัตถยา  เพชรย้อย ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านเขาพนม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล  เอกาวรางกูร  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  ที่ได้กรุณาให้คำปรึกษา เสนอแนะ ประเมินแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือตลอดจนติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตลอดมา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
          ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลตำนาน  คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา    ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และผู้เรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทรในการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และให้ความร่วมมือในการวิจัยและการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร
          การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทรที่ได้จัดทำขึ้นครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครู ผู้เรียน สถานศึกษาตลอดจนถึงชุมชนที่จะนำมาใช้พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น ซึ่งคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทรในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบความดีและคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นเครื่องบูชาแด่บุพการีและบูรพาจารย์ ผู้ให้ชีวิตและให้การอบรมเลี้ยงดู ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ นับเป็นผู้อุปการคุณอันประเสริฐยิ่ง
                                                            อภิชาติ   ไชยรุต
                                                           (นายอภิชาติ  ไชยรุต)
                              ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านทุ่งลานสถิตธรรมาทร
 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่