การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาทรายวิทยา

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาทรายวิทยา
การศึกษาไทย ทีมงาน asked 3 เดือน ago

ชื่อเรื่อง    :   การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาทรายวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 2 อำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี

ผู้วิจัย       :   นายกิติกร ขันติยะ

หน่วยงาน  :   โรงเรียนนาทรายวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 2 อำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

ปีที่วิจัย     :   ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและความคิดเห็นต่อสภาพ  การพัฒนารูปแบบการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนาทรายวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 2 อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 27 คน และนักเรียน จำนวน 207 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือการดำเนินกิจกรรม แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบประเมินรูปแบบ สิถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (μ)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) และวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการประเมินความคิดเห็นต่อสภาพการพัฒนารูปแบบการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (μ = 4.44, σ = 0.19) และข้อเสนอแนะว่าควรเป็นรูปแบบที่ใช้ใช้กระบวนการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติก่อเกิดความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี มีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ควบคู่กับวงจรการทำงานที่มีคุณภาพ ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีและมีน้ำใจ

2. รูปแบบการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก (μ= 4.47, σ = 0.14)

3. ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    3.1. ผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน 8 ประการของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการบริหาร งานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับดี (μ= 2.57 คิดเป็นร้อยละ 85.67)

    3.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก (μ= 4.31, σ = 0.24)

4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก (μ= 4.40, σ = 0.11)

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button